45. MEDZINÁRODNÝ POULIČNÝ BEH KOMÁRNO – KOMÁROM

28. apríla 2019

PROPOZÍCIE

organizátor:                         Bežecký spolok Komárom – Európa (KEFE – Komárom)

Patronát nad pretekmi majú :     Dr. Attila Molnár – primátor Mesta Komárom / HU/

                                                       Mgr. Béla Keszegh – primátor Mesta Komárno  /SK/  

Cieľ  pretekov:

 • umožniť súťaženie pre kvalifikovaných a rekreačných bežcov
 • popularizovanie behu
 • upevňovanie vzťahov v rámci bežeckej komunity
 • zvyšovanie popularity miest Komárno a Komárom
 • napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu
 • zvyšovanie popularity miest Komárno a Komárom

 Forma súťaže :

 • otvorená propagačná súťaž s dĺžkou tratí 10 000 m a 5 500 m
 • v mládežníckych  kategóriách Pamätný  beh Gyula Herczeg – u junioriek a

                                                 Pamätný  beh Daniela Korecza – u junioroch

Pred súťažou sa koná beh „MINI Komárom – Komárno”, kde môže súťažiť mládež vekovej kategórie od  3  do15 rokov.

USPORIADATELIA :

RIADITELIA SÚŤAŽE :                                              Edit Sárosdi a Beáta Sebő

VEDÚCI USPORIADATEĽSKEJ KOMISIE:             Eleonóra Ágh a Beáta Dobay

PREDSEDA ROZHODCOVSKEJ KOMISIE:          György Horváth a Sándor Mikolasek                              

DÁTUM  KONANIA pretekov:     28. APRÍL 2019 (nedeľa)

STREDISKO SÚŤAŽE:                       Mestská športová hala v Komárne –  Športová ul. 1                                                       

miesto konania pretekov :      ulice miest Komárno a Komárom

v dvoch štátoch v jednom meste

cez pevnostné objekty

Štart:       Športová hala  v Komárne (Slovensko)  

Cieľ:        Jókaiho Park v Komárome  (Maďarsko)

Prihlásenie sa na preteky a úhrada štartovného cez internet:

 od 1. decembra 2018 do 22.apríla 2019  

Medzinárodné číslo pre prevod mimo Maďarska: 

IBAN : HU65 1174 0030 2403 3688 0000 0000

SWIFT kód :  OTPVHUHB

Názov banky : OTP BANK NYRT.

Adresa banky : 2900 Komárom, Martírok u. 23

Adresát:  Komárom – Európa Futó Egyesület

Platbu s prevodom treba realizovať do 25. apríla 2019

Pri registrácii treba  presne  uviesť meno, dátum narodenia, kategóriu, meno družstva  alebo školy, rozmer trička a pri študentoch prosíme uviesť číslo študentského preukazu.

Registrácia osobne :

 • 27. apríla 2019 od 12.00 do 15.00 hod. v stredisku súťaže – Športová hala Komárno /SK/ – účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na mieste v hotovosti. V prípade prihlásenia sa na mieste, tričko s emblémom nie je súčasťou štartovného balíčka.
 • Registrácia škôl je možná do 22.apríla 2019 /streda/.

Štartovné čísla je možné prevziať v stredisku súťaže:

 dňa 27. apríla 2019  od 12.00 hod. do 15.00 hod.,

 alebo  v deň súťaže  28. apríla 2019 od 8,00 hod. do 10,00 hod. 

Štartovné

Predregistrácia :    10 000 m                    3 500 HUF alebo 12,00 EUR

                                5 500 m                    2 500 HUF alebo   8,50 EUR

                              Súťaž pre školy        1 500 HUF alebo   5,00 EUR/ študent

                                                                  2 000  HUF alebo   7,00 EUR/dospelý

Rodinná kategória              2 000  HUF alebo  7,00 EUR/osoba

Registrácia na mieste :     10 000 m        5 000 HUF  alebo  17,00 EUR

                                           5 500 m         4 000 HUF  alebo  13,50 EUR

                                          Registrácia v rodinnej kategórii na mieste nie je možná!

Pre bežcov z Komárna a z Komáromu sa poskytne 50% zľava z štartovného! Pri preberaní štartovného čísla je potrebné sa preukázať dokladom o trvalom pobyte v Komárne (občiansky preukaz).

Štartovné obsahuje :  –  účasť na súťaži,

                                    – štartovné číslo,

                                    – tričká s logom – len pre tých vopred prihlásených pretekárov, ktorí                                                                riadne uhradili štartovné,

                                    – po dokončení behu na 10 000 m a 5 500 m  pamätné medaile,

                                    – bezpečnú a uzatvorenú trasu,

                                    – meranie netto času chipom,

                                    – občerstvenie,

                                    – lekársku pohotovosť,

                                    – iné programy, ktoré súvisia s pretekom.

kategórie:

            5 500 m

Rodinná kategória:             dieťa (deti) od 10 do 14 rokov (rok nar. 2005-2009)

a rodič (rodičia, starí rodičia) – maximálne 3 osoby

            Juniori, juniorky:                  od 15 do 16 rokov (rok nar. 2003-2004)

                                                          od 17 do 19  rokov (rok nar. 2000-2002)

Dospelí – ženy, muži:           od 20 rokov  do 29 rokov  (rok nar. 1999-1990)

                                               od 30 rokov  do 39 rokov (rok nar. 1989-1980)

                                               od 40 rokov  do 49 rokov (rok nar. 1979-1970)

                                               od 50 rokov  do 59 rokov (rok nar. 1969-1960)

                                               nad 60 rokov (rok nar. 1959 a starší)

Pre vysokoškolákov

denného alebo diaľkového štúdia je povinné preukázať sa študentským preukazom (ISIC preukaz).

            Časový limit: 40min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu).

 10 000 m

 Ženy, muži                            narodení  r.2001 a predtým

Časový limit:1 hod. 20 min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu)

V prípade, ak pretekár nedodrží limitované tempo 8 min/km, nemôže ďalej pokračovať v súťaži a je povinný nastúpiť do autobusu, ktorý ho dovezie pred športovú halu /HU /. Takýto pretekár má zákaz vstupu na cieľovú plochu. Jeho štartovné číslo sa odstráni na autobuse.

ŠTART PRETEKOV :

  5 500 m:       10.15 hod.

10 000 m:       10.30 hod.

Rozcvičenie: v blízkosti miesta štartu od 09.50 hod  . s PaedDr. Petrom Židekom, učiteľom Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity J. Selyeho.

ceny:

 • tričko s emblémom máme možnosť zabezpečiť pre tých vopred prihlásených bežcov, ktorí riadne zaplatili štartovné;
 • v kategórii na 10 000 m, – ženy a muži ktorí sa  umiestnia na 1- 3. mieste vyhrávajú peňažnú odmenu v sume 300, 200, 100 EUR.;
 • v kategórii na 5 500 m pretekári – ženy a muži, ktorí sa umiestnia na 1.-3.mieste  budú odmenení trofejou;
 • v rodinnej kategórii súťažiaci umiestnení na 1-3. mieste budú odmenení  medailami. Podmienkou je, aby všetci traja členovia rodiny spolu dobehli do cieľa.
 • v kategórii junioriek –  najlepšia bežkyňa vyhrá putovný pohár Gyula Herczeg;  
 • v kategórii juniorov – najlepší bežec vyhrá putovný pohár Daniela Korca;
 • prví traja  vysokoškoláci a vysokoškoláčky budú odmenení trofejou;
 • na 10 000 m trati prvá žena a muž, ktorí prekročia štátne hranice a skončia v cieli v prvej desiatke dostanú mimoriadnu cenu 100,- EUR;
 • primátor mesta Komárno venuje finančný dar vo výške 330,- EUR pre strednú školu z Komárna s najväčším počtom zúčastnených pretekárov;
 • primátor mesta Komárom venuje finančný dar vo výške 100.000,- HUF pre strednú školu z Komáromu s najväčším počtom zúčastnených pretekárov.

ostatné:

 • Informácie v slovenskom jazyku Vám poskytne p. Eleonóra Ágh. E-mail: agh.nora@freemail.hu
 • každý pretekár a jeho sprievod musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v prípade vízovej povinnosti platné vízum;
 • hodnotia sa len tie kategórie, v ktorých sa zúčastnilo minimálne 5 pretekárov;
 • každý pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ  pred pretekmi;
 • výsledky pretekárov bez štartového čísla sa nevyhodnotia;
 • štartovacie číslo musí byť viditeľné počas trvania celej súťaže;
 • pretekári rodinnej kategórie sú povinní zaplatiť štartovné za každého člena. Ich výsledok bude uznaný len v tom prípade, ak každý člen skupiny dobehne do cieľa naraz;
 • každý pretekár môže súťažiť len v jednej kategórii;
 • usporiadateľ zabezpečí prepravu šatstva a osobných veci súťažiacich k cieľu autobusovou dopravou; odchod autobusu je o 9:30 hod. V cieli bude zabezpečená možnosť osobnej hygieny a prezlečenia sa;
 • usporiadateľ nezodpovedá za stratu šatstva, výstroja, cenností a pod.
 • pri štarte a pri cieli bude otvorený bufet;
 • žiadame každého pretekára o udržanie čistoty a poriadku na trase pretekov;
 • každýpretekár pretekánavlastnú zodpovednosť;
 • premávka na Alžbetinom moste medzi dvoma štátmi bude uzavretá v jednom jazdnom pruhu v dobe medzi 9:30hod do 11:30 hod;
 • NEDOPORUČUJEME štartujúcim, aby v priebehu behu mali obe slúchadlá a počúvali  hudbu, alebo sa venovali iným rušivým elementom.
 • Tí prihlásení, ktorí 3 dni po registrácii neuhradia štartovné budú vyradení zo štartovacej listiny.
 • Pri úhrade štartovného v správe pre prijímateľa treba uviesť aspoň registračný identifikačný kód a meno bežca. Neidentifikovateľné štartovné organizátor nemôže vrátiť.